Product Index
Page: 1

204WeiTeLing   204 Wei Te Ling | Stomach Special Remedy
701MedicatedPlaster   701 Medicated Plaster
MHS-DitDaJow   Aged Traditional Dit Da Jow Extract
AnMianPianKGS   Anmian Pian | Peaceful Sleep Formula
AnMienPienSMC180   Anmien Pien | Peaceful Sleep Formula
AnshenBuxinWan   Anshen Buxin Wan | Calm Shen Tonify Heart
BaiHeGuJinWan   Bai He Gu Jin Wan | Respira Tea Pill Extract
OrivedaChaga180   Bai Hua Rong | ORIVeDA Chaga Extract
BaiZiYanXinWan   Bai Zi Yang Xin Wan | Biota Seed Nourish Heart
BiYanPianINN   Bi Yan Pian | Support Rhinal
HakKwaiBlackGhostOil   Black Ghost | Hak Kwai Oil
TeaBreatheFree   Breathe Free Tea
EucalyptusOil   BST's Eucalyptus Oil
BrainNew   Bu Nao Yang Shen Pian | BrainNew
BuXueTiaoJingPian   Bu Xue Tiao Jing Pian | Butiao | Regulate Menses
BuZhongYiQiWan   Bu Zhong Yi Qi Wan | Central Chi Teapills
BurnOintment   Burn Ointment | Ching Wan Hung Soothing Herbal Balm
ChanYakHin   Chan Yat Hing Wok Lok Medicated Massage Oil
Fratkin-CDR   Chinese Herbal Patent Medicines: The Clinical Desk Reference
OrivedaCordyceps120   Chong cao | ORIVeDA Cordyceps-SM Extract
ExpellinExtract   Chuan Xiaong Cha Tiao Wan | Expellin Extract
ChuanxinlianKGS   Chuan Xin Lian | Andrographis Pills
ChuanxinlianNS   Chuan Xin Lian | Andrographis Pills | No Sugar Coating
GuanJieYanWan   Circula & Comfort III | Guan Jie Yan Jiao Nang
CulingPill   Culing (Curing) Digestion Pills
discontinuedCU   currently unavailable
AngelicaDangGui   Dang Gui | Angelica Concentrated Extract
DieDaWanHuaOil   Die Da Wan Hua Oil
discontinued   discontinued
MHS-DitDaJowHerbs   Dit Da Jow Chinese Herbs 1 Gallon Pack
MHS-DitDaJow32oz   Dit Da Jow Extract 1+ (32oz)
MHS-DitDaJow32ozXS   Dit Da Jow Extract 3+ (32oz)
JointsJoy   Du Huo Ji Sheng Pian | JointsJoy
DuHuoJiShengWanKGS   Du Huo Ji Sheng Wan | Angelica Combo Tea Extract
ElectricBalm   Electric Medicated Balm | Large Family Size
EleutheroRootTablets   Eleuthero Root Tablets | Wu Jian Shen | Siberian Ginseng
ErChenWan   Er Chen Wan | Congex Extract | Two Old Valuable Herbs Extract
ErMingZuoCiWanKGS   Er Ming Zuo Ci Wan | Sensor Tea Extract | Ear Helper Teapills
ErMingZuoCiWanStork   Er Ming Zuo Ci Wan | Sensor Tea Extract | Ear Helper Teapills
Menofine   Er Xian Pian | Menofine
TeaTienchiFlowerEssence   Essence of Tienchi Flowers
Fratkin-ECF   Essential Chinese Formulas
ArthritEZ   Feng Shi Xiao Tong Pian | ArthritEZ
Underwrap   Foam Underwrap
GanMaoLing   Gan Mao Ling | Respiratory Support
GeXiaZhuYuWan   Ge Xia Zhu Yu Wan | Stasis in the Lower Chamber Teapills
GejieBuShingWan   Gejie Bu Shing Wan - Nourishing Kidney Pills
GejieDaBuWan   Gejie Da Bu Wan | Gecko Great Tonifying Pills
Menoplease   Geng Nian An Pian | Menoplease
TeaGetSvelte   Get Svelte Tea
TeaGorgeousYou   Gorgeous You Tea
GreenOil   Green Oil Topical Analgesic
GuiPiWan   Gui Pi Wan | Restore Spleen Pill
TeaHappyGarden   Happy Garden Tea
HongHoaOil   Hong Hoa Oil
HuaTuoExtraStrength   Hua Tuo Medicated Plaster Extra Strength
HuangLianSu   Huang Lian Su Wan | Coptis Teapills
HuangLien   Huang Lien Shang Ching Pien | Coptis Upper Clearing Tablets
HysanHuaTuo   Hysan Hua Tuo Medicated Plaster
ImadaRedFlowerOil   Imada Red Flower Analgesic Massage Oil
MHS-IronPalmSoak   Iron Palm Training Soak
MHS-JiBiannuanJiu   Ji Biannuan Jiu Traditional Extract
JiaWeiXiaoYaoWan   Jia Wei Xiao Yao Wan | Relaxx Plus Extract
HealthyBrain   Jian Nao Wan | Healthy Brain Pills
CholestAssure   Jiang Dan Gu Chun Pian | CholestAssure
Glucoassure   Jiang Tang Pian | Glucoassure
JiangZhiWan   Jiang Zhi Wan | Hawthorn Fruit Combo Tea Extract
JinGuiShenQiWan   Jin Gui Shen Qi Wan | Golden Book Teapills
LionOil   Joseph's Lion Oil
KaiKitWanINN   Kai Kit Wan | Prostate Gland Pills
KaiKitWanPF   Kai Kit Wan | Prostate Gland Pills | Plum Flower Brand
Tumoclear   Kang Zhong Pian | Tumoclear
KwanLoongOil   Kwan Loong Pain Relieving Aromatic Oil
LiDanPian   Li Dan Pian | Benefit Gallbladder Tablets
HitPills   Liangcaixin Dieda Wan | Trauma (Hit) Pills
LianQiaoBaiDuPian   Lienchaiopaitu Pien | Forsythia Fruit Tablets
Reishi   Ling Zhi | Reishi Concentrated Extract
OrivedaReishiPrimo120   Lingzhi | ORIVeDA Reishi Primo Extract
LiuWeiDiHuangWan   Liu Wei Di Huang Wan | Six Flavor Teapills
LungTanXieGanWan   Lung Tan Xie Gan Wan | Long Dan Clear Liver Pills
MargariteAcne   Margarite Acne Pills | Zhen Zhu An Chuang Wan
MHS-MassageOil   MHS Massage Oil
MHS-SanHuangSan   MHS San Huang San | 3 Yellow Powder
MHS-SkinBalm   MHS Skin Soothing Balm
MHS-SkinCare   MHS Skin Soothing Balm for Dry Skin
MHS-TTWongFeiHungJow   MHS Wong Family Iron Palm Jow
MingMuDiHuangWan   Ming Mu Di Huang Wan
Review   Modern Herb Shop Review
SiteReview   Modern Herb Shop Review
NiaoLuXiaoYanLing   Niao Lu Xiao Yan Ling | Gardenia and Poria Combo
NinJiomCandy   Nin Jiom Herbal Candy Lozenge
NinJiomPeiPaKoa   Nin Jiom Pei Pa Koa | Fritillaria Loquat Sore Throat Syrup | Family Size
NuKeBaZhenWan   Nu Ke Ba Zhen Wan | Women's Eight Treasure Teapills
PeMinKanWanBN   Pe Min Kan Wan | Breath Natural
PeMinKanWanPFE   Pe Min Kan Wan | Plum Flower Brand (Economy Size)
Phargelin   Phargelin | Hemorrhoid Relief
PingChuan   Ping Chuan | Calm Wheezing Pill
PoChaiPills   Po Chai Pills | Bao Ji Wan
Posumon   Po Sum On Chinese Massage Oil or Salve
QingHao   Qing Hao | Artemisinin | Artemisia annua
RefinedGouPi   Refined Gou Pi Medicated Plaster
TeaRomanticHigh   Romantic High Tea
RunChangWan   Run Chang Wan | Peach Kernal Teapills | Tao Ren Wan
SansheChuanbeiYe   San Shedan Chuanbei Ye | Fritillary Bulb Extract
SangJuYinWan   Sang Ju Yin Wan | Clear Wind-Heat Teapills
SangPiaoXiaoWan   Sang Piao Xiao Wan | Mantis Cradle Teapills
Hawthopower   Shan Zha Jiang Zhi Pian | Hawthopower
ShanZhaJiangZhiPianKGS   Shan Zha Jiang Zhi Pian | Hawthorn Extract
ShaoFuZhuYuWan   Shao Fu Zhu Yu Wan | Stasis in the Lower Palace Teapills
ShenLingBaiZhuWan   Shen Ling Bai Zhu Wan | Ginseng, Poria, Atractylodes Tablets
ShenQiDaBuWan   Shen Qi Da Bu Wan | Abundant Qi Teapills
ShenQiWuWeiZiWan   Shen Qi Wu Wei Zi Wan | Abundant Qi PLUS Teapills
ShenTongZhuYuWan   Shen Tong Zhu Yu Wan | Great Invigorator
ShiChuanDaBuWan   Shi Chuan Da Bu Wan | Ten Flavor Teapills
ShouWuChih   Shou Wu Chih | Liver and Kidney Tonic
ShouWuPian   Shou Wu Pian | Fo-Ti Extract
ShuiDeAnCapsules   Shui De An | Sleep Easy
SiMiaoSanTeapills   Si Miao Wan | Four Marvel Teapills
Slimin   Slimin | for Healthy Weight
SnowLotusFlower   Snow Lotus Flower Formula
GinsengTonic   Song Shu Pai Ginseng Tonic
MHS-TendonRelaxingSoak   Tendon Relaxing Soak
MHS-TendonWarmingSoak   Tendon Warming Soak
TianQiWan   Tian Qi Wan | Notoginseng
TianWangBuXinWan   Tian Wang Bu Xin Dan | Emperor's Tea Pills | Emperor's Heart Formula
TianheZhuifengGao   Tianhe Zhuifeng Gao
TiehTaYaoGin   Tieh Ta Yao Gin | Die Da Yao Jing
TienchiSteamed   Tienchi Powder Steamed
TigerBalm   Tiger Balm
WahTorOil   Wah-Tor Pain Relieving Oil
WhiteFlowerOil   White Flower Oil
WongLopKongOil   Wong Lop Kong Medicated Oil
WuYangPlaster   Wu Yang Brand Pain Relieving Medicated Plaster
WuZiYanZhongWan   Wu Zi Yan Zong Wan | Five Ancestors Teapills
XiangShaYangWeiWan   Xiang Sha Yang Wei Wan | Hsiang Stomach Pill
XiaoChaiHuTangWanMS   Xiao Chai Hu Wan | Minor Bupleurum Teapills
XiaoFengSanPowder   Xiao Feng San | Extract Powder
XiaoFengWan   Xiao Feng Wan | Great Windkeeper Teapills
XiaoQingLongTangWan   Xiao Qing Long Tang Wan | Blue Dragon Extract
XiaoYaoWan   Xiao Yao Wan | Relaxx Extract | Ease Pills
XueFuZhuYuWan   Xue Fu Zhu Yu Wan | Drive out Stasis in the Mansion of Blood
YanHuSuo   Yan Hu Suo | Great Corydalis Teapills
YinChiaoChiehTuPien   Yin Chiao Chieh Tu Pien | Cold Season Formula
YuPingFengWan   Yu Ping Feng Wan | Jade Screen Teapills
OrivedaPSP180   Yun zhi | Turkey Tail | Coriolus v. PSP-50 Extract
YNBY-ArthritisPlaster   Yunnan Baiyao Arthritis Pain Relief Plaster
YNBY-TongShuCapsule   Yunnan Baiyao Tong-Shu Capsule
YuoGuiWanKGS   Yuo Gui Wan | Yanourish Remedy
ZhengGuShui   Zheng Gu Shui
WH-ZhengGuShuiCase   Zheng Gu Shui (qty 144)
ZhiBaiDiHuangWan   Zhi Bai Di Huang Wan | Eight Flavor Rehmannia Teapills
ZhuangGuFengShi   Zhuang Gu Feng shi Pain Relieving Plaster
Sciaticlear   Zuo Gu Shen Jing Tong Pian | Sciaticlear
ZuoGuiWan   Zuo Gui Wan | Yinourish Remedy

Page: 1