Product Index
Page: 1

701MedicatedPlaster   701 Medicated Plaster
MHS-DitDaJow   Aged Traditional Dit Da Jow Extract
MHS-EagleClawExtract   Aged Traditional Eagle Claw Extract
AngelicaDangGuiMS   Angelica Dang Gui Teapills | Min Shan
AnMianPianKGS   Anmian Pian | Peaceful Sleep Formula
AnMienPienSMC180   Anmien Pien | Peaceful Sleep Formula
AnshenBuxinWan   Anshen Buxin Wan | Calm Shen Tonify Heart
BaiHeGuJinTangStork   Bai He Gu Jin Tang | Lily Bulb Decoction
BaiHeGuJinWanMS   Bai He Gu Jin Wan | Lilium Teapills
BaiHeGuJinWanKGS   Bai He Gu Jin Wan | Respira Tea Pill Extract
BaiZiYanXinWan   Bai Zi Yang Xin Wan | Biota Seed Nourish Heart
BiYanPianSMC   Bi Yan Pian
TeaBreatheFree   Breathe Free Tea
BrainNew   Bu Nao Yang Shen Pian | BrainNew
BuXueTiaoJingPian   Bu Xue Tiao Jing Pian | Butiao | Regulate Menses
BurnOintment   Burn Ointment | Ching Wan Hung Soothing Herbal Balm
ChaiHuShuGanWan   Chai Hu Shu Gan Wan | Bupleurum Shu Gan Teapills
WokLokOil   Chan Yat Hing Wok Lok Pain Relieving Oil
ExpellinExtract   Chuan Xiaong Cha Tiao Wan | Expellin Extract
ChuanxinlianKGS   Chuan Xin Lian | Andrographis Pills
ChuanxinlianPF-NS   Chuan Xin Lian | Andrographis Pills | No Sugar Coating
GuanJieYanWan   Circula & Comfort III | Guan Jie Yan Jiao Nang
CulingPill   Culing (Curing) Digestion Pills
CulingPill-PF   Curing Pills | Kang Ning Wan | Plum Flower
discontinuedCU   currently unavailable
DanShenPianKGS   Dan Shen Pian | Salvia Compound Teapills
DanShenPian   Dan Shen Pian | Salvia Root Combo Extract
DieDaWanHuaOilSM   Die Da Wan Hua Oil
discontinued   discontinued
MHS-DitDaJowHerbs   Dit Da Jow Chinese Herbs 1 Gallon Pack
JointsJoy   Du Huo Ji Sheng Pian | JointsJoy
DuHuoJiShengWanKGS   Du Huo Ji Sheng Wan | Angelica Combo Tea Extract
MHS-EagleClawHerbs   Eagle Claw Hand Strengthening Liniment Herbs
ElectricBalm   Electric Medicated Balm | Ultra Strength
EleutheroRootTablets   Eleuthero Root Tablets | Wu Jian Shen | Siberian Ginseng
ErChenWan   Er Chen Wan | Congex Extract | Two Old Valuable Herbs Extract
ErMingZuoCiWanKGS   Er Ming Zuo Ci Wan | Sensor Tea Extract | Ear Helper Teapills
TeaTienchiFlowerEssence   Essence of Tienchi Flowers
Underwrap   Foam Underwrap
GanMaoLingPF-NS   Gan Mao Ling | Respiratory Support | No Sugar Coating
GanMaoLingKGS   Ganmao Ling | Respiratory Support | kapok brand
GejieDaBuWanPF   Ge Jie Da Bu Wan | Gecko Tonic Teapills
GeXiaZhuYuWan   Ge Xia Zhu Yu Wan | Stasis in the Lower Chamber Teapills
GejieBuShingWan   Gejie Bu Shing Wan - Nourishing Kidney Pills
GejieDaBuWan   Gejie Da Bu Wan | Gecko Great Tonifying Pills
Menoplease   Geng Nian An Pian | Menoplease
TeaGetSvelte   Get Svelte Tea
TeaGorgeousYou   Gorgeous You Tea
GuiPiWan   Gui Pi Wan | Restore Spleen Pill
TeaHappyGarden   Happy Garden Tea
ShouWuChihHerbs   Home Made Shou Wu Chih | Liver and Kidney Tonic
HuaTuoExtraStrength   Hua Tuo Pain Relieving Plasters Extra Strength
Phargelin   Hua Zhi Ling | Phargelin
HuangLianSu   Huang Lian Su Wan | Coptis Teapills
HuangLien   Huang Lien Shang Ching Pien | Coptis Upper Clearing Tablets
HysanHuaTuo   Hysan Hua Tuo Medicated Plaster
ImadaRedFlowerOil   Imada Red Flower Analgesic Massage Oil
MHS-IronPalmSoak   Iron Palm Training Soak
MHS-JiBiannuanJiu   Ji Biannuan Jiu Traditional Extract
JiaWeiXiaoYaoWan   Jia Wei Xiao Yao Wan | Relaxx Plus Extract
CholestAssure   Jiang Dan Gu Chun Pian | CholestAssure
Glucoassure   Jiang Tang Pian | Glucoassure
JiangZhiWan   Jiang Zhi Wan | Hawthorn Fruit Combo Tea Extract
JinGuiShenQiWan   Jin Gui Shen Qi Wan | Golden Book Teapills
KaiKitWanINN   Kai Kit Wan | Prostate Gland Pills
KaiKitWanPF   Kai Kit Wan | Prostate Gland Pills | Plum Flower Brand
Tumoclear   Kang Zhong Pian | Tumoclear
KwanLoongOil   Kwan Loong Pain Relieving Aromatic Oil
LysimachiaBupleurumCombo   Li Dan Pian | Lysimachia & Bupleurum Combo
LiDanPian   Li Dan Pian | Support Gallbladder Tablets
HitPills   Liangcaixin Dieda Wan | Trauma (Hit) Pills
LienChiaoBaiDu   LienChiaoPaiTu | Forsythia Fruit Extract Tablets
LiuWeiDiHuangWan   Liu Wei Di Huang Wan | Six Flavor Teapills
LongDanXieGanWan   Long Dan Xie Gan Wan | Gentanae Tea Pill
TeaLoquatMulberry   Loquat and Mulberry Combination Instant Beverage
MaiWeiDiHuangWan   Mai Wei Di Huang Wan | Eight Immortals Teapills
MargariteAcne   Margarite Acne Pills | Zhen Zhu An Chuang Wan
MHS-MassageOil   MHS Massage Oil
MHS-SanHuangSan   MHS San Huang San | 3 Yellow Powder
MHS-SkinBalm   MHS Skin Soothing Balm
MHS-TTWongFeiHungJow   MHS Wong Family Iron Palm Jow
MingMuDiHuangWan   Ming Mu Di Huang Wan
Review   Modern Herb Shop Review
SiteReview   Modern Herb Shop Review
Moxa-Extinguisher   Moxa Extinguisher
NeiZhangYanMingWan   Nei Zhang Yan Ming Wan | Tribulus and Chrysanthemum Combo
NiaoLuXiaoYanLing   Niao Lu Xiao Yan Ling | Gardenia and Poria Combo
NinJiomCandy   Nin Jiom Herbal Candy Lozenge
NinJiomPeiPaKoa   Nin Jiom Pei Pa Koa | Fritillaria Loquat Sore Throat Syrup | Family Size
NinJiomPeiPaKoa24   Nin Jiom Pei Pa Koa | Fritillaria Loquat Sore Throat Syrup Case of 24 | Family Size
NuKeBaZhenWan   Nu Ke Ba Zhen Wan | Women's Eight Treasure Teapills
Oriveda-AgaricusBlazei   ORIVeDA ABM | Agaricus blazei Extract (Capsules)
Oriveda-CCCE   ORIVeDA CCCE Mushroom Complex (Capsules)
Oriveda-Chaga   ORIVeDA Chaga Extract | Bai Hua Rong
Oriveda-Cordyceps   ORIVeDA Cordyceps C+ Extract (Capsules) | Chong cao
Oriveda-Maitake   ORIVeDA Grifolan Maitake Extract (Capsules)
Oriveda-LionsManeCombo   ORIVeDA Lion's Mane Combi Pak | Yamabushitake
Oriveda-PSP50   ORIVeDA PSP-50 Turkey Tail (Capsules) | Yun zhi
Oriveda-ReishiPrimo   ORIVeDA Reishi Primo Extract (Capsules) | Lingzhi
PeMinKanWanBN   Pe Min Kan Wan | Breath Natural
PeMinKanWanPFE   Pe Min Kan Wan | Plum Flower Brand (Economy Size)
PingChuan   Ping Chuan | Calm Wheezing Pill
PoChaiPills   Po Chai Pills | Bao Ji Wan
Posumon   Po Sum On Chinese Massage Oil or Salve
PosumonBalm   Po Sum On Healing Balm
QiBaoMeiRanWan   Qi Bao Mei Ran Wan | Seven Treasures for Hair
QiJuDiHuangWan   Qi Ju Di Huang Wan | Lycium Rehmannia Teapills
QingHao   Qing Hao | Artemisinin | Artemisia annua
RefinedGouPi   Refined Gou Pi Pain Relieving Plaster
RenShenBaiDuWan   Ren Shen Bai Du Wan | Resilient Warrior Teapills
TeaRomanticHigh   Romantic High Tea
RunChangWan   Run Chang Wan | Peach Kernel Teapills | Tao Ren Wan
RunChangWanPF   Run Chang Wan | Peach Kernel Teapills | Tao Ren Wan
SansheChuanbeiYe   San Shedan Chuanbei Ye | Fritillary Bulb Extract
SangJuYinWan   Sang Ju Yin Wan | Clear Wind-Heat Teapills
SangPiaoXiaoWan   Sang Piao Xiao Wan | Mantis Cradle Teapills
WaterMelonFrost-Sanjin   Sanjin Water Melon Frost Breath Freshener
ShanZha   Shan Zha | Hawthorn Berry Fruit
Hawthopower   Shan Zha Jiang Zhi Pian | Hawthopower
ShanZhaJiangZhiPianKGS   Shan Zha Jiang Zhi Pian | Hawthorn Extract
ShaoYaoGanCaoWa-PlumFlower   Shao Yao Gan Cao Wan | Peony & Licorice Pill
ShaoYaoGanCaoWan-Stork   Shao Yao Gan Cao Wan | Peony & Licorice Pill
ShenLingBaiZhuSan   Shen Ling Bai Zhu San | Ginseng, Poria, Atractylodes Tablets
ShenQiDaBuWan   Shen Qi Da Bu Wan | Abundant Qi Teapills
ShenTongZhuYuWan   Shen Tong Zhu Yu Wan | Great Invigorator
ShouWuChih   Shou Wu Chih | Liver and Kidney Tonic
ShouWuPianKGS   Shou Wu Pian | Fo-Ti Extract
ShuiDeAnCapsules   Shui De An | Sleep Easy
SiMiaoSanTeapills   Si Miao Wan | Four Marvel Teapills
SnowLotusFlower   Snow Lotus Flower Formula
GinsengTonic   Song Shu Pai Ginseng Tonic | Ren Shen Bu Wan
MHS-TendonRelaxingSoak   Tendon Relaxing Soak
MHS-TendonWarmingSoak   Tendon Warming Soak
test001   Test Product - Volusion
TianQiWan   Tian Qi Wan | Notoginseng
TianWangBuXinWan   Tian Wang Bu Xin Dan | Emperor's Tea Pills | Emperor's Heart Formula
TianheZhuifengGao   Tianhe Zhuifeng Gao
TiehTaYaoGin   Tieh Ta Yao Gin | Die Da Yao Jing
TienchiSteamed   Tienchi Powder Steamed
TigerBalm   Tiger Balm
WahTorOil   Wah-Tor Pain Relieving Oil
WhiteFlowerOil   White Flower Oil
WuYangPlaster   Wu Yang Brand Pain Relieving Medicated Plaster
WuZiYanZhongWan   Wu Zi Yan Zong Wan | Five Ancestors Teapills
XiangShaYangWeiWan   Xiang Sha Yang Wei Wan | Hsiang Stomach Pill
XiaoChaiHuTangWanMS   Xiao Chai Hu Wan | Minor Bupleurum Teapills
XiaoFengWan   Xiao Feng Wan | Great Windkeeper Teapills
XiaoQingLongTangStork   Xiao Qing Long Tang | Minor Blue Dragon
XiaoYaoWan   Xiao Yao Wan | Relaxx Extract | Ease Pills
XueFuZhuYuWan   Xue Fu Zhu Yu Wan | Drive out Stasis in the Mansion of Blood
YanHuSuo   Yan Hu Suo | Great Corydalis Teapills
YinChiaoChiehTuPienBP   Yin Chiao Chieh Tu Pien | Blister Packs
YinChiaoChiehTuPienXS   Yin Chiao Chieh Tu Pien | Extract Tablets
YinChiaoChiehTuPienReg   Yin Chiao Chieh Tu Tablets- sugar-coated
YuPingFengWan   Yu Ping Feng Wan | Jade Screen Teapills
YunnanBaiyaoAerosol   Yunnan Baiyao Aerosol Spray
YunnanBaiyaoJiaonang   Yunnan Baiyao Capsules
YunnanBaiyaoPlaster   Yunnan Baiyao Plaster
YunnanBaiyaoPowder   Yunnan Baiyao Powder
YuoGuiWanINN   Yuo Gui Wan | Yanourish Remedy
YuoGuiWanKGS   Yuo Gui Wan | Yanourish Remedy
ZhengGuShui   Zheng Gu Shui
WH-ZhengGuShuiCase   Zheng Gu Shui (qty 144)
ZhiBaiDiHuangWan   Zhi Bai Di Huang Wan | Eight Flavor Rehmannia Teapills
ZhuangGuFengShi   Zhuang Gu Feng shi Pain Relieving Plaster
Sciaticlear   Zuo Gu Shen Jing Tong Pian | Sciaticlear
ZuoGuiWan   Zuo Gui Wan | Yinourish Remedy

Page: 1